Trinley Rinpoche und Lama Irene  September 2018 Bordo (I)  (Foto: B.Meyer)